top of page

HR usluge -  Ugovorni odnos

Ugovor sa klijentom
Sa svakim klijentom utvrdjujemo vremenski period trajanja usluge, broj potrebnih radnika, i cene rada izvršioca. Nakon prihvatanja informativne i finansijke ponude, HR Bulevar agencija za privremeno zapošljavanje  i Poslodavac - korisnik usluga zaključuju Ugovor o agencijskom zapošljavanju, odnosno Ugovor o ustupanju zaposlenih ili Ugovor o agencijskom zapošljavanju kojim se detaljno ugovara obim usluga koji je Poslodavcu korisniku potreban. 

 

Vrste poslova

Usluge regrutacije i zapošljavanja mogu da se kreću, u zavisnosti od potreba Poslodavca korisnika,  od obavljanja manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih. Po zaključenju ugovora o ustupanju zaposlenih, HR Bulevar agencija obavlja sve administrativne obaveze prema zaposlenima i ustupa ih Poslodavcu korisniku na mesto rada  predviđeno od strane Poslodavca korisnika, sve u funkciji pružanja ugovorenih poslova/usluga ustupljenim radnicima.


Upravljanje zaposlenima

Tokom celokupnog perioda trajanja ugovora, ustupljeni radnici ostaju zaposleni u HR agenciji Bulevar, a Poslodavac korisnik rukovodi zaposlenima, nadzire njihov rad i donosi sve odluke u vezi sa njiihovim radom. Ovo, praktično znači da zaposleni u HR agenciji koji obavljaju ugovorene poslove imaju ugovornu obavezu da slede sve instrukcije Poslodavca korisnika HR usluga  koje se tiču bilo kojih zadataka potrebnih za nesmetano pružanje usluga. Shodno tome, pošto Poslodavac korisnik donosi sve odluke i rukovodi ustupljenim radnicima, isti će biti i u obavezi da poštuje sve zakonske odredbe kojima se uređuje bezbednost i zaštita zdravlja na radu.

 

Obaveza Klijenta

Po prijemu ustupljenog zaposlenog na radno mesto, Poslodavac korisnik organizuje obuku-upuznavanje sa procesom rada, tehnološkim postupcima, sredstvima rada i sredstvima za bezbednost i zdravlje na radu koja se koriste u okruženju Poslodavca korisnika.

Ugovor sa radnikom
Pošto primi zahtev od Klijenta (Poslodavac-korisnik) ,  HR Bulevar  vrši odabir radnika koji će najviše odgovarati potrebama vršenja usluga i sa njima zaključuje Ugovor o radu po instrukcijama klijenta (na odredjeni vremenski period), a sve to u skladu sa važećim radnim zakonodavstvom. 
 
Administracija ljudskih resursa
HR agencija će obaviti sve administrativne radnje potrebne za uredno prijavljivanje radnika kod svih državnih organa.  HR Bulevar agencija,  preuzima ulogu formalnog i pravnog poslodavca i preuzima odgovornost za čitav proces administrativnog vođenja zaposlenih.
 
Upućivanje radnika

Odabrani radnici  sa spremnom dokumentacijom za početak rada upućuju se kod Poslodavca korisnika usluga. Poslodavac korisnik je dužan da dokumenta izdata za svakog radnika čuva samo za vreme dok je radnik angažovan u prostorijama Poslodavca korisnika. (nema obavezu trajnog čuvanja)

 

Poštovanje zakonskih prava radnika

Svi zaposleni blagovremeno potpisuju ugovor o radu i dobijaju kopiju M prijave na socijalno osiguranju, Svi zaposleni prolaze obuku za bezbedan i zdrav rad od strane lica za Bezbednosti i zdravlje na radu. Za svaku isplatu zarade ili naknade zarade, plaćaju se svi zakonom odredjeni porezi i doprinosi na zaradu.  Zaposlenima se izdaju obračunski listići prilikom svake isplate. Vrši se redovno obaveštavanje i kontaktiranje zaposlenih u vezi s pravima i obavezama zaposlenih.

Naknada i fakturisanje

Zatražite ponudu

 

Na Vaš zahtev izradićemo informativnu i finansijsku ponudu usluge zapošljavanja.
Potrebno je da popunite formular sa potrebnim podacima.
bottom of page