top of page

HR usluge -  HR administracija & Obračun zarada (Payroll)

Zašto HR administracija?

Rešite problem deficita stručnjaka iz oblasti radnog prava, pravnika i hr administratora kojih na tržištu nema dovoljno, a njihova izgradnja u okviru kompanije može da biti veoma skupa, jer u ovom poslu nema prostora za greške koje mogu biti veoma skupe za kompaniju.

Toškovi angažovanja HR agencije su iz našeg iskustva dokazano niži u odnosu na troškove dva ili tri zaposlena koja bi obavljala poslove HR administracije u Vašoj kompaniji kao deo interne strukture. Prepustite sve HR procedure, zakonske propise, normativne akte, pojedinačne radno-pravne akte profesionalcu - HR agenciji Bulevar.

HR Bulevar agencija za privremeno zapošljavanje pored usluga ustupanja zaposlenih i outstaffing usluga pruža usluge HR administracije radnih odnosa zaposlenih. Za usluge HR Administracije radnih odnosa zaposlenih kod Poslodavca, potpisuje Ugovor o pružanju kadrovskih usluga.

HR Bulevar pri obavljanju kadrovskih usluga predstavlja izdvojenu kadrovsku službu koja posluje u ime Vaše kompanije i obavlja sve poslove u vezi sa ljudskim resursima, počev od regrutacije i selekcije kandidata, zapošljavanja, zamene ili otpuštanja zaposlenih, regulisanje administrativnih obaveza i izrada radno-pravnih akata  za svakog zaposlenog, vođenje svih zakonskih evidencija o radu i zaradama, itd.

Agencija za privremeno zapošljavanje HR Bulevar pruža Kadrovske usluge u skladu sa važećim zakonskim propisima i odgovarajućim softverskim alatima koji obezbeđuju efikasano i kvalitetano obavaljnje poslova i izveštavanje Klijenata i zaposlenih.

Kadrovske usluge koje pruža HR Bulevar agencija su:

        1.   Regrutacija i selekcija kandidata

 • Raspisivanje konkursa na više kanala oglašavanja

 • Obavljanje razgovora sa kandidatima u cilju predselekcije

 • Obavljanje odgovarajućih testova sa kandidatima

 • Predlaganje kandidata  za zaposlenje Klijentu u fazi konačne selekcije

       2.  Izrada radno-pravnih akata podrazumevaju pripremu, štampu, dostavu i potpisivanje sledećih akata:

 • Ugovora o radu sa zaposlenima

 • Aneksa Ugovora o radu

 • Rešenja o godišnjem odmoru, premeštaju na drugo radno mesto, plaćeno ili neplaćeno odsustvo i sl.

 • Ugovora o privremenim i povremenim poslovima, o delu, autorstvu

 • Rešenja o porodiljskom odsustvu, odsustvu sa rada radi nege deteta i sl.

 • Pokretanje i završavanje disciplinskog postupka (izdavanje upozorenja zaposlenima, rešenja o merama za nepoštovanje radne discipline, itd..)

 • Otkazi Ugovora o radu

 • Kadrovsko savetovanje

 • ostalo

        3.  Poslovi kadrovske evidencije podrazumevaju obavljanje sledećih poslova:

 • Kontrolisanje specifikacije ostvarenih radnih sati (redovan rad, bolovanje, porodiljsko..

 • Vođenje evidencije godišnjih odmora

 • Vođenje evidencije kredita (rate, saldo), administrativnih i sudskih zabrana

 • Usluge konsaltinga Zakona o radu

 • Prijava - odjava radnika (rezidenti i nerezidenti)

 • Podnošenje zahteva za izdavanje zdravstvenih kartica

 • Izrada potvrda za zaposlene (za kredite, vrtić, vize...)

 • Priprema i kontrola podataka saržanih u M4 spiskovima

 • ostalo

Zašto Obračun zarada? (payroll)

HR Bulevar agencija za privremeno zapošljavanje pored osnovne delatnosti vrši uslužne obračune zarada svojim Klijentima koji iz različitih razloga, žele da obračune zarada vode odvojeno od knjigovodstvenih poslova.

      1.   Obračunski poslovi podrazumevaju obavljanje sledećih poslova:
 

 • Obračun Neto/Bruto zarada (zarada po satu, mesečna zarada, koeficijenti)

 • Plaćanje zakonom propisanih poreza i doprinosa na prihode zaposlenih

 • Obračun naknada zarada (priprema obrazaca NZ-1, OZ-10 i saradnja sa nadležnim državnim organima u cilju refundacije obračunatih iznosa)

 • Obračun Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju

 • Dnevnice za službeno putovanje u zemlji

 • Dnevnice za službeno putovanje van zemlje

 • Obračun Naknada troškova smeštaja na službenom putu

 • Obračun primanja po ugovorima o  privremenim i povremenim poslovima

 • Obračun Prihoda od autorskih i srodnih prava i industrijske svojine

 • Obračun Prihoda po ugovoru o delu

 • Obračun Stipendija

 • Obračun Bonusa, stimulacija i destimulacija

 • Obračun otpremnine

 • Obračun benificiranog radnog staža

 • Obračun naknada po osnovu tehnološkog viška

 • Obračun naknada šeteta zaposlenima

 • Obračun Solidarne pomoći

 • Poklon deci zaposlenih do 15 god.

 • Obračun naknada za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe

Benefiti eksterne HR administracije i obračuna zarada za Klijente
 • Smanjenje broja interno zaposlenih u kadrovskoj i obračunskoj službi Klijenta

 • Očuvanje direktnog operacionalnog menadžmenta zaposlenih;

 • Smanjenje troškova koje generiše služba kadrovskih i obračunskih poslova kod Klijenta;

 • Smanjenje grešaka u radu, preuzimanje odgovornosti od strane agencije

 • Besplatno kadrovsko savetovanje

 • Mogućnost da se izgradi više nivoa mehanizama motivacije, ukuljučujuci nefinansijske podsticaje za zaposlene;

 • Olakšano zapošljavanje, zamena i otpuštanje zaposlenih, sve obavlja HR agencija,

 • Smanjenje pritiska na računovodstvo

Zatražite ponudu

 

Na Vaš zahtev izradićemo informativnu i finansijsku ponudu usluge zapošljavanja.
Potrebno je da popunite formular sa potrebnim podacima.
bottom of page