top of page

HR usluge -  Cenovnik usluga

Cenovnik

6%

*fee

5%

*fee

4%

*fee

Od  1 - 10 zaposlenih za outstaffing

Osnov za proviziju - Bruto II obračun zarade

Od 10 - 40 zaposlenih za outstaffing

Osnov za proviziju - Bruto II obračun zarade

Preko 40 zaposlenih za outstaffing

Osnov za proviziju - Bruto II obračun zarade

Naknada i fakturisanje

Prilikom ugovaranja naknade za svoje usluge, HR Bulevar  koristi različite vrste obračuna (satnice, dnevnice,  mesečne naknade, obračunski koeficijenti r. mesta itd.)

 

Provizija HR Bulevar, najćešće se ugovara u procentualnom iznosu od BRUTO II plate radnika.

Model obračuna: Bruto mesečna cena usluge
       Trošak po radniku=Bruto II zarada + provizija + PDV

 

Napomena: Bruto II zarada obuhvata neto zaradu radnika, uvećanu za sve poreze i doprinose u skladu sa Zakonom, dodatke na zaradu, naknade i mesečne putne troškove zaposlenih.
Klijenti imaju pravo na povraćaj PDV-a obračunatog u svakoj fakturi.

 

Cene usluga ustupanja ljudskih resursa mogu da budu izražene u ceni radnog sata Bruto sa svim porezima i doprinosima, i provizijom za usluge,  a prema cenovniku-ponudi  HR Bulevar-a.
Model obračuna: Cena radnog časa
 Trošak po radniku=Bruto cena po satu x ostvareni sati  + PDV

 

Poslednjeg dana u mesecu, za dugoročne poslove ili završetkom posla za AD-HOK poslove, Korisnik usluga   overava i šalje  HR Bulevar-u, Mesečni karnet prisustva zaposlenih, i to br. dnevnica ili radne sate,  odnosno potvrdjuje ugovorenu cenu, a HR Bulevar fakturiše usluge angažovane radne snage /izdaje račun za izvršene usluge/.

Naknada i fakturisanje

Zatražite ponudu

 

Na Vaš zahtev izradićemo informativnu i finansijsku ponudu usluge zapošljavanja.
Potrebno je da popunite formular sa potrebnim podacima.
bottom of page